Právne ustanovenia a zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme, že ste navštívili túto webovú lokalitu spoločnosti Atlas Copco. (Skupina Atlas Copco a jej dcérske spoločnosti sa označujú ako „Atlas Copco“, „my“, „nás“ a „naše“).

Teší nás, že sa zaujímate o našu spoločnosť.

Nižšie sú uvedené informácie právneho charakteru, ktoré sa týkajú návštevníkov tejto webovej lokality. Okrem toho tu nájdete aj naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré ozrejmujú, aký druh údajov sa môže zhromažďovať a spracovávať na našich serveroch a ako môžeme použiť tzv. súbory „cookie“. Ďakujeme vám za prečítanie tohto textu, a ak sa rozhodnete akceptovať všetky podmienky, aj za navštívenie našej webovej lokality. Používaním tejto webovej lokality akceptujete všetky ustanovenia a podmienky.

Skupina spoločností Atlas Copco Group sa skladá z niekoľkých právnych subjektov, pričom každý z nich je zodpovedný za svoje produkty a obchodné vzťahy. V žiadnom prípade nemôže byť jeden právny subjekt v rámci skupiny Atlas Copco spájaný alebo braný na zodpovednosť za skutky alebo omyly iného právneho subjektu v rámci skupiny. Získaním informácií alebo iným použitím tejto webovej lokality akceptujete, že zodpovednosť za produkt, ponuku alebo marketingové informácie sú obmedzené len na právny subjekt, ktorého sa priamo týka.

Informácie na webovej lokalite sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a bez následného vyvodenia akéhokoľvek záväzku alebo zodpovednosti voči našej spoločnosti. Obsah tejto webovej lokality je k dispozícii ako pomocná služba návštevníkom a obsahuje iba nezáväzné informácie. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nie ste oprávnení zverejňovať žiadne odkazy na túto webovú lokalitu.

Vyvinieme primeranú snahu, aby informácie na našej webovej lokalite boli čo najpresnejšie. NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYJADRENIA OHĽADOM PRESNOSTI, ÚPLNOSTI, ČASOVEJ SPRÁVNOSTI, PRÁVNEJ ČISTOTY DANÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO ICH VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDEME AKCEPTOVAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK, PRIAME ČI NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ ALEBO INÉ ŠKODY VYVOLANÉ POUŽITÍM, ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽIŤ TÚTO WEBOVÚ LOKALITU ALEBO JEJ OBSAH. TO ZAHŔŇA, AVŠAK NIE VÝLUČNE, ŠKODY SPÔSOBENÉ STRATOU ZISKU, PRERUŠENÍM OBCHODNÝCH VZŤAHOV, STRATOU PROGRAMOV ALEBO AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV NA VAŠICH NOSIČOCH INFORMÁCIÍ ALEBO INÉ ŠKODY. JE VAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU VYKONAŤ VŠETKY NEVYHNUTNÉ OPATRENIA A ZABEZPEČIŤ, ABY ŽIADNE Z DÁT, KTORÉ POUŽÍVATE, NEOBSAHOVALI VÍRUSY, ČERVY, TRÓJSKE KONE ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. NAŠA SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYJADRENIA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÉ BY SA VZŤAHOVALI NA INÉ WEBOVÉ LOKALITY TRETÍCH STRÁN, KU KTORÝM BY STE SA MOHLI DOSTAŤ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY.

Autorské práva, obchodné značky a iné práva duševného vlastníctva

Obsah tejto webovej lokality vrátane, avšak nie výlučne, log, obchodných známok, obchodných mien, textov, obrázkov, grafík, zvukov, animácií a video súborov, a tiež ich umiestnenie na webovej lokalite sú vlastníctvom našej spoločnosti alebo jedného či viacerých ďalších právnych subjektov skupiny Atlas Copco Group, alebo tretích strán, a vzťahuje sa na ne ochrana duševného vlastníctva. Žiadny obsah z tejto webovej lokality sa nesmie reprodukovať, kopírovať, prenášať, publikovať, distribuovať, meniť, znovu zverejňovať ani inak umiestňovať do iných webových lokalít či iných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Všetky práva duševného vlastníctva obsiahnuté v tejto webovej lokalite vrátane autorských práv, obchodných značiek, obchodných tajomstiev a patentových práv, sú vyhradené a akékoľvek použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu od príslušných držiteľov týchto práv je prísne zakázané. Nič z tejto webovej lokality sa nesmie považovať za licenciu či udelenie výslovného ani predpokladaného práva na použitie duševného vlastníctva našej spoločnosti, ani žiadnej zo skupiny spoločností Atlas Copco, ani žiadnej tretej strany.

Zásady ochrany osobných údajov

IP adresy, internetové prehliadače, operačné systémy, názvy domén: Vstupom na našu webovú lokalitu môžeme získať IP adresu vášho počítača. IP adresa vás neidentifikuje ako individuálnu osobu, ale identifikuje vášho poskytovateľa internetových služieb. Ďalej môžeme zbierať iné informácie, ktoré vás neidentifikujú ako osobu, vrátane typu použitého prehliadača, typu operačného systému použitého počítača, a tiež názov domény webovej lokality, z ktorej ste prešli na našu stránku. Tieto informácie zhromažďujeme s cieľom zistiť širokospektrálne demografické informácie, ako napríklad geografickú polohu našich návštevníkov a dobu, akú strávili na našich stránkach. Zbieranie tohto druhu informácií nám umožňuje spravovať náš server, diagnostikovať problémy servera, analyzovať trendy a štatistiky a poskytovať lepší zákaznícky servis.

Súbory „cookie“

Keď navštívite našu stránku, môžeme do vášho počítača odoslať súbory typu „cookie“. „Cookie“ je malý textový súbor alebo určitá informácia, ktorú môže navštívená webová lokalita uložiť do vášho počítača. Súbory „cookie“ samy osebe neobsahujú žiadne informácie, ktoré by vás mohli identifikovať ako osobu. Avšak, ak nám poskytnete takéto osobné informácie (napríklad získaním registrácie internetovej služby alebo hesla poskytnutých našou spoločnosťou), môžu byť tieto informácie prepojené s informáciami obsiahnutými v súboroch „cookie“. Existujú dva typy súborov „cookie“. Prvý typ sa ukladá do vášho počítača na dlhšiu dobu a môže v ňom zostať uložený aj po vypnutí počítača. Takýto súbor „cookie“ sa môže napríklad použiť na zistenie, aké informácie sa zmenili na webovej lokalite od vašej poslednej návštevy tejto stránky. Druhý typ súborov „cookie“ sa volá „session cookie“ – dočasný súbor. Tieto typy súborov sa ukladajú na váš počítač iba dočasne, do operačnej pamäti, počas návštevy webovej lokality. Je možné ich využiť napríklad na zapamätanie zvoleného jazyka, ktorý ste si vybrali pri vstupe na webovú lokalitu. Súbory „Session cookie“ sa neukladajú do počítača na dlhý čas, pretože sa stratia z pamäti po vypnutí internetového prehliadača. Pri zbere a spracovaní týchto súborov „cookie“ a informácií v nich obsiahnutých môžeme využiť služby tretích strán.

Súbory „cookie“ môžeme použiť na niekoľko účelov, napríklad:

 • na vytváranie anonymných štatistík o vzoroch a trendoch správania sa pri prehliadaní internetu,

 • na analýzu obchodných údajov,

 • na realizáciu marketingového výskumu,

 • na prispôsobenie obsahu webovej lokality alebo jej funkcií potrebám používateľov,

 • pri poskytovaní pomoci používateľom alebo zaznamenávaní návštev používateľov či konkrétnej internetovej služby v rámci lokality,

 • na umožnenie návratu pre používateľov, ktorí sa prihlasujú heslom a potrebujú sa na niektoré webové lokality vrátiť bez nutnosti znova zadávať rovnaké heslo.

Ako zakázať súbory „cookie“:

Vo väčšine internetových prehliadačov môžete nastaviť, aby prehliadač blokoval prijímanie súborov „cookie“, vymazal uložené súbory „cookie“ z pevného disku počítača alebo vás pred uložením súboru „cookie“ informoval, že webová lokalita obsahuje tieto typy súborov. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto funkciách, riaďte sa pomocníkom vášho prehliadača. Poznámka: niektoré naše webové lokality nemusia správne fungovať v prípade, že zakážete súbory „cookie“.

Osobné údaje

Táto časť vysvetľuje, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré by sme inak mohli získať či generovať, pričom sa týkajú vás („Osobné údaje“). Spoločnosť Atlas Copco zaviedla technické, administratívne a fyzické opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať (pozrite si ich ďalej). Je tiež jasné, že spoločnosť Atlas Copco bude vždy dodržiavať miestne zákony a predpisy a nebude zhromažďovať ani používať osobné údaje na miestach, kde to zákon zakazuje.

Aké osobné údaje môže spoločnosť Atlas Copco zhromažďovať?

„Osobné údaje“ sú údaje, prostredníctvom ktorých možno fyzickú osobu identifikovať. Môžeme zhromažďovať, používať a spracovávať vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť služby, produkty alebo informácie, ktoré požadujete.

Vaše osobné údaje nebudeme zhromažďovať bez vášho vedomia a súhlasu, ani nebudeme takéto údaje predávať či prenajímať. Aby sme vám mohli poskytnúť konkrétny produkt, službu alebo informácie, prípadne spracovať transakciu, môžeme požiadať o vaše osobné údaje. Vždy vás na to upozorníme.

Ako môže spoločnosť Atlas Copco využívať osobné údaje, ktoré zhromažďuje?

Osobné údaje sa zhromažďujú iba vtedy, keď je to potrebné na poskytnutie produktu, služby alebo informácií, spracovanie transakcie, alebo ak nám údaje odošlete na iné účely, napríklad pri žiadosti o zamestnanie.

Zhromažďovanie osobných údajov sa bude vykonávať transparente (vrátane uvedenia právneho dôvodu spracovania) a budete mať príležitosť rozhodnúť sa, či nám tieto údaje poskytnete alebo nie. Ak sa rozhodnete neposkytnúť žiadne z požadovaných osobných údajov, spoločnosť Atlas Copco pravdepodobne nebude môcť dokončiť vašu transakciu alebo poskytnúť požadované informácie, služby či produkty.

Po získaní údajov jasne uvedieme účely, na ktoré by mohli byť osobné údaje použité, ako aj obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané.

V prípade potreby budeme musieť získať váš súhlas, aby sme mohli používať vaše osobné údaje na jeden alebo viac z uvedených účelov. Máte rôzne práva, ktoré vyplývajú zo spracovania vašich osobných údajov na základe vášho súhlasu. Ak sa neskôr rozhodnete svoj súhlas odobrať, zaistíme, aby sa takéto odstúpenie dalo uskutočniť spôsobom, ktorý je rovnako jednoduchý ako ten, pri ktorom ste nám svoj súhlas udelili.

S kým môžeme zdieľať vaše osobné údaje:

Vzhľadom na to, že spoločnosť Atlas Copco pôsobí na celom svete a má zastúpenie vo viacerých rôznych krajinách, pri dosahovaní uvedených účelov môžeme preniesť osobné údaje z jednej právnickej osoby na druhú alebo z jednej krajiny do druhej. Vaše osobné údaje odovzdáme v súlade s platnými právnymi požiadavkami a iba v rozsahu potrebnom na uvedené účely. V rámci skupiny spoločností Atlas Copco sa osobné údaje prenášajú podľa rovnakých pravidiel a úrovní zabezpečenia. V prípade potreby sa budú uplatňovať dohody o spracovaní údajov na zabezpečenie potrebnej úrovne ochrany.

Spoločnosť Atlas Copco sa opiera o dostupné právne mechanizmy, ktoré umožnia zákonný prenos osobných údajov cez hranice. V miere, v ktorej sa spoločnosť Atlas Copco upiera o štandardné zmluvné doložky (nazývané aj modelové doložky) na povolenie prevodu, spoločnosť Atlas Copco splní tieto požiadavky vrátane prípadov, v ktorých môže dochádzať ku konfliktu medzi týmito požiadavkami a týmito ustanoveniami.

Spoločnosť Atlas Copco nebude predávať ani inak zdieľať vaše osobné údaje mimo skupiny spoločností Atlas Copco s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • v prípade, že ide o poskytovateľov služieb, s ktorými má spoločnosť Atlas Copco zmluvný vzťah, aby poskytovali služby v našom mene. Spoločnosť Atlas Copco bude zdieľať vaše osobné údaje iba s poskytovateľmi služieb, ktorých spoločnosť Atlas Copco zmluvne obmedzila v prípade používania alebo zverejňovania údajov s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na vykonávanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek;

 • v prípade dodržiavania zákonných povinností vrátane, nie však výlučne, prípadov reakcie na legitímnu právnu žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo iných vládnych regulačných orgánov;

 • v prípade vyšetrovania podozrenia na vykonávanie nezákonnej činnosti;

 • s cieľom zabrániť fyzickým škodám alebo finančným stratám alebo

 • v rámci podpory predaja alebo prenosu celého podnikania alebo jeho časti a prostriedkov (vrátane bankrotu).

Ak chcete odstrániť, opraviť, aktualizovať alebo sprístupniť svoje osobné údaje:

Ak chcete odstrániť, opraviť, aktualizovať alebo sprístupniť osobné údaje, ktoré ste odoslali do našej spoločnosti, alebo ak máte nejaké obavy v tejto súvislosti, neváhajte nás kontaktovať. Ak nás budete kontaktovať v tejto veci, uveďte názov webovej lokality alebo adresu, na ktorej ste zadali dané informácie, a rovnako uveďte vaše kontaktné údaje (napríklad meno, e-mail adresu, poštovú adresu, atď.), ktoré ste v tom čase zadali.

Zabezpečenie

Vykonávame technické a administratívne opatrenia, aby sme ochránili osobné údaje a iné dáta na našich serveroch a zabránili neautorizovanému prístupu, strate alebo zmene údajov. Avšak žiadny server ani prenos dát cez internet nie sú stopercentne bezpečné. Z uvedeného dôvodu každú aktivitu alebo komunikáciu vykonávate na vlastné riziko.

Ďalšie informácie a sťažnosti

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov vám poskytne náš kontaktný pracovník odboru na ochranu osobných údajov v rámci skupiny (privacy.officer@se.atlascopco.com)

Ak nevyriešime niektorú z vašich požiadaviek alebo vám neposkytneme platný dôvod, prečo to nemôžeme urobiť, máte právo obrátiť sa na orgán dohľadu a podať sťažnosť.

Odkazy na webové lokality tretích strán

Niektoré naše lokality môžu obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán. Nie sme zodpovední za ochranu súkromia, obsah alebo spôsob činnosti týchto tretích webových lokalít alebo ich majiteľov či prevádzkovateľov.

Zmena zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto zásady ochrany osobných údajov.

Poradíme vám, kontaktujte nás ešte dnes

Obráťte sa so svojimi otázkami na našich odborníkov. Radi vám so všetkým pomôžeme. Napíšte nám!